ވައިޓް ހައުސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ހުދު ގަނޑުވަރު އިން)

ވައިޓް ހައުސް ނުވަތަ ހުދު ގަނޑުވަރަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ދިރިއުޅުއްވާ އަދި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ރަސްމީ ގަނޑުވަރެވެ. ވައިޓްހައުސް ހުންނަނީ އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް، ވޮޝިންގޓަން، ޑީ.ސީ.ގެ ހުޅަނގުއުތުރުގެ ޕެންސަލްވޭނިއާ މަގުގެ 1600 ގައެވެ. މި ގަނޑުވަރު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޖޭމްސް ހޯބަން އެވެ. އިމާރާތްކުރެވުނީ 1792 އާއި 1800 އާ ދެމެދު އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިޓް ހައުސްގައި ދިރިއުޅުއްވި އެމެރިކާގެ ރައީސްއަކީ ޖޯން އެޑަމްސް އެވެ.


ވައިޓް ހައުސް


WhiteHouseSouthFacade.JPG


ވައިޓްހައުސްގެ ޗާރޓުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]