ޕޮކަހޮންޓަސް (1995ގެ ކާރޓޫނު ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ޕޮކަހޮންޓަސް
Pocahontasposter.jpg
ޑައިރެކްޓް ކުރީ މައިކް ގެބްރިއެލް
އެރިކް ގޯލްޑްބާރގް
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޖޭމްސް ޕެންޓެކޯސްޓް
ވާހަކަ ލިޔުނީ ކާރލް ބައިންޑަރ
ތަރިން އައިރީން ބެޑާރޑް
މެލް ގިބްސަން
David Ogden Stiers
ޖޯން ކެސިއަރ
ރަސެލް މީންސް
ފްރެންކް ވެލްކަރ
ކްރިސްޓިއަން ބޭލް
ލިންޑާ ހަންޓް
ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރީ ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗަރސް
ރިލީޒް ތާރީޚް(ތައް) June 16, 1995 (selected cities)
June 23, 1995 (general)
ދިގުމިން 81 މިނެޓް
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Preceded by ދަ ލަޔަން ކިންގ (1994ގައި)
Followed by The Hunchback of Notre Dame (1996)
އައި.އެމް.ޑީ.ބީ ޕްރޮފައިލް