ސްޕައިޑަރ މޭން 2

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ސްޕައިޑަރ މޭން 2
Sm2 peter onesheet.jpg
ސްޕައިޑަރ މޭން 2 ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ސޭމް ރެއިމީ
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ އާވީ އެރެޑް
ލައުރާ ޒިސްކިން
ވާހަކަ ލިޔުނީ ކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްޓޯރީ:
އަލްފްރެޑް ގޯ
މައިލްސް މިލަރ
މައިކަލް ޗަބޮން
ސްކްރީން ޕްލޭ:
އެލްވިން ސާރޖަންޓް
ތަރިން ޓޯބީ މެގުއެއަރ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
އެލްފްރެޑް މޮލީނާ
ރޯސްމެރީ ހެރިސް
ޖޭ.ކޭ ސިމަންސް
ޑޯނާ މާރފީ
ޑެނިއެލް ގިލީސް
ޑައިލަން ބޭކަރ
ބިލް ނަން
ވެނެސާ ފާރލިޓޯ
އާސިފް މަންޑްވީ
މިޔުޒިކް ޑެނީ އެލްފްމަން
ބާރޓް ހެންޑްރިކްސަން
ސިނެމެޓޮގްރަފީ ބިލް ޕޯޕް
އެޑިޓިން ބޮބް މުރޯސްކީ
ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރީ ކޮލަމްބިޔާ ޕިކްޗާރސް
Sony Pictures Entertainment
ރިލީޒް ތާރީޚް(ތައް) 30 ޖޫން 2004
ދިގުމިން 128 މިނެޓް.
ޤައުމު USA
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
ޚަރަދު $200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Gross revenue Domestic:
$373,585,825
Worldwide: $783,924,485
Preceded by ސްޕައިޑަރ މޭން (2002ގައި)
Followed by ސްޕައިޑަރ މޭން 3 (2007ގައި)
Official website
އައި.އެމް.ޑީ.ބީ ޕްރޮފައިލް