މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)
Monster house poster.jpg
ސިނަމާ ޕޯސްޓްރު
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ގިލް ކެނަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ރޮބަރޓް ޒެމެކިސް
ސްޓިވެން ސްޕީލްބާގް
ޖެކް ރޭޕްކް
ސްޓީވް ސްޓަރކީ
ވާހަކަ ލިޔުނީ ޑެން ހާމަން
ރޮބް ޝްރެބް
ޕަމޭލާ ޕެޓްލަރ
ތަރިން މިޗެލް މަސޯ
ސެމް ލާނަރ
ސްޕެންސަރ ލޯކް
ސްޓީވް ބުސްކޭމީ
މެގީ ޖިލެންހާ
ކެތްލީން ޓާނާ
މިޔުޒިކް ޑަގްލަސް ޕައިޕްސް
ސިނެމެޓޮގްރަފީ ޕައުލް ސީ. ބެބިން
އެޑިޓިން އެޑަމް ޕީ. ސްކޮޓް
ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރީ ކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗަރސް
އިމޭޖް މޫވާސް
އެމްބްލިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
ރިލީޒް ތާރީޚް(ތައް) ޖުލައި 21، 2006
ދިގުމިން 91 މިނެޓް.
ޤައުމު އެމެރިކާ
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި ބަސް
ޚަރަދު $75 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
އޯލް މޫވީގައިޑް ޕްރޮފައިލް
އައި.އެމް.ޑީ.ބީ ޕްރޮފައިލް

މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް) އަކީ 21 ޖުލައި، 2006 ގައި ރިލީޒް ކުރެވި އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް އަށް ނަން ހޮވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ކާރޓޫން ފިލްމެކެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]