މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް
Meet the robinsons.jpg
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ސްޓެފަން ޖޭ އެންޑަރސަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޑޮރޮތީ މެކްކިން
ވާހަކަ ލިޔުނީ Michelle Bochner Spitz
ތަރިން ސްޕެންސަރ ފޮކްސް
ޖޯރޑަން ފްރައި
ގޭރީ އޯލްޑްމަން
ހާރލެންޑް ވިލިއަމްސް
ސްޓީވް ޒާން
ޓޮމް ކެނީ
ސްޓީވް އެންޑަރސަން
އެންޖެލާ ބެސެޓް
ޓޮމް ސެލެކް
މިޔުޒިކް ޑެނީ އެލްފްމަން
ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރީ ބުއޭނާ ވިސްޓާ ޕިކްޗާރސް
ރިލީޒް ތާރީޚް(ތައް) 30 މާރޗް 2007
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Preceded by ޗިކަން ލިޓްލް
Followed by އެމެރިކަން ޑޯގް (2008 ގައި)
އޯލް މޫވީގައިޑް ޕްރޮފައިލް
އައި.އެމް.ޑީ.ބީ ޕްރޮފައިލް