ވިކިޕީޑި:Sandbox

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މިއީ ވިކިޕެޑިއަ އައް އާޓިކްލެ ހުށަހަޅާ އިރު އެހީ އަކައް ބޭނުން ކުDette er et link til artiklen Lorem ipsum eller til minut. Du kan også lave formler:

Failed to parse (lexing error): \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{ራ خ}{Əপالبيانا})^2}}

. ރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.އިތުރު އެހީ